Home > Royalty > Thailand > ‘พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’ ทรงเททองพระสุนทรีวาณี ประดิษฐานที่วัดสุทัศน์ฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานใน ‘พิธีเททองและพุทธาภิเษกปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรมพระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)’ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม มีดำริให้จัดสร้างพระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) ขนาดหน้าตัก 18 นิ้ว เพื่อประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา ณ วัดสุทัศนเทพวรามราม พร้อมจัดสร้างในขนาดต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปบูชา นำรายได้สมทบทุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงจารแผ่นทอง เงิน นาก ประทานเป็นชนวนในพิธี

เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จถึงวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ เบื้องหน้าพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ พ.ต.อ.สุริยา จำนงโชค กรรมการบริหารมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดสร้างพระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)  จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีเททอง ณ ลานสนามข้างพระอุโบสถ ทรงประกอบพิธีเททอง โดยทรงรับแผ่นทอง เงิน นากหย่อนลงในช้อนที่พนักงานพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากพนักงานพิธีแล้วทรงเทแผ่นทอง เงิน นากลงในเบ้าหลอม ทรงถือสายสูตรเททองพระสุนทรีวาณีจำลอง

ครั้นเสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย แล้วทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพิธีจุดไฟจากโคมไฟฟ้าถวายสมเด็จพระวันรัต รับเทียนชัย บริกรรมคาถา จุดเทียนชัยแล้วถวายคืน ทรงรับเทียนชนวนแล้วประทานเจ้าพนักงานพิธี (ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย)  เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จบแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เบื้องหน้าพระประธาน พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เฝ้าถวายของที่ระลึก เสร็จแล้วทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้า จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จกลับ

สำหรับ พระสุนทรีวาณี เป็นภาพพระบฏโบราณ โดยสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ให้หมื่นสิริธัชสังกาศ (แดง) วาดขึ้นในปลายรัชกาลที่ 4 เป็นปูชนียวัตถุสำคัญของวัดสุทัศนเทพวราราม มีลักษณะโดยสังเขปเป็นรูปเทพธิดาประทับนั่งบนดอกบัวกลางสระสื่อถึงพระธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่งดงามเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงอาการกวัก สื่อถึงเชิญชวนให้มาศึกษาปฏิบัติ พระหัตถ์ซ้ายทรงแก้ววิเชียรสื่อถึงพระนิพพาน ขณะที่ ปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรมพระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) ซึ่งจัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ออกแบบโดย ‘อ.ปัญญา วิจินธนสาร’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ 39 ปี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความสนพระทัยและมีพระปรีชาในด้านศิลปะเป็นพิเศษ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ และการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการจัดสร้างสวนประติมากรรม ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพุทธศาสนา’ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชุมชน, โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และทรงเป็นประธานดำเนินการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นต้น

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.