Home > Royalty > International > ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ แสดงความยินดียัง ‘ควีนเอลิซาเบธ’ ทรงครองราชย์ครบ 70

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า ฝ่าพระบาท ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี หม่อมฉันและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชสาส์น

ดั่งแสงประทีปทั้งมวลที่สว่างโชติช่วงในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ รัชสมัยอันรุ่งเรืองแห่งฝ่าพระบาทเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อนานาประเทศ ในฐานะต้นแบบที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ก่อให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในพสกนิกรของพระองค์ นำไปสู่ความสามัคคีและความเข้มแข็งมั่นคงของชาติ ส่วนในกิจการระหว่างประเทศ นานาชาติต่างให้การยอมรับนับถือสหราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นมหาประเทศหนึ่งภายใต้รัชสมัยอันเปี่ยมด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบาทได้มีพระราชดำรัสไว้ว่า ความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างประเทศของเราทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน ดั่งเช่นน้ำพระทัยไมตรีและความศรัทธาต่อกันระหว่างฝ่าพระบาท และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน การเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของฝ่าพระบาทและเจ้าชายฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ เมื่อปีพุทธศักราช 2515 และ 2539 นั้น เป็นสิ่งล้ำค่าที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย และหม่อมฉันเองก็ยังมิอาจลืมพระกรุณาที่ฝ่าพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมฉัน ในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระราชบิดา เข้าเฝ้า ณ พระราชวังวินด์เซอร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.