Home > Royalty > International > ร.10 ทรงเปิดระบบไฟฟ้าควบคุมการตี ระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดอุณราชวราราม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย ในการนี้ ทรงประกอบพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรที่บูรณขึ้นใหม่เหนือพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเปิดระบบไฟฟ้าควบคุมการตี ระฆังฝรั่งสามใบเถา ณ หอระฆังยอดมงกุฎ วัดราชประดิษฐฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ  แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา 

ระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ

จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์  จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร  ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม  ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2  เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว  พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก 

ระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ

ต่อมา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รศ.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก  เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายของที่ระลึก  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

ระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือสายสูตรยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระบรมรูป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นใหม่

หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระสุหร่ายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระบรมรูป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นใหม่  ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ 

ระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดระบบควบคุมการตี ระฆังฝรั่งสามใบเถา หอระฆังยอดมงกุฎ วัดราชประดิษฐฯ

จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ และเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธีหน้าพระอุโบสถ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดระบบควบคุมการตี ระฆังฝรั่งสามใบเถา หอระฆังยอดมงกุฎ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระสิริโฉมงดงามใน ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ ผ้าไหมพื้นเรียบ พระภูษาผ้ายกดอกลำพูน สีชมพู

หอระฆังยอดมงกุฎ เป็นหอระฆังที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผู้ทรงสถาปนาพระอาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและไทยประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนยอดของหอระฆัง เป็นกุฎาคาร ‘ยอดมงกุฎ’ หมายถึง พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  มีระฆังใบใหญ่ที่จารึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็นภาษาอังกฤษ 

ระฆังฝรั่งสามใบเถา วัดราชประดิษฐฯ

ทั้งนี้  เนื่องในโอกาสสถาปนาพระอารามครบ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับกรมศิลปากร  ได้จัดโครงการบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ และหล่อระฆังทดแทนลูกเดิมที่ชำรุด  ณ โรงหล่อระฆัง Whitechapel Bell Foundry ซึ่งเป็นโรงหล่อระฆังเดิมที่หล่อเมื่อครั้งแรกสร้างในปีพุทธศักราช 2404 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  พร้อมกับนำเทคโนโลยีการตีระฆังแบบอัตโนมัติของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์กับระเบียบวิธีการตีระฆังแบบไทย  โดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ระบบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นับเป็นการอนุรักษ์การตีระฆังอย่างไทยโบราณให้คงอยู่.

READ MORE:

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.