Home > Royalty > ทรงห่วงใยราษฎร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับพระราชปณิธาน ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’

ในช่วงฤดูฝนของของพุทธศักราช 2495 เย็นวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง ปวงชนชาวไทยต่างปลื้มปีติยินดีเมื่อได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระประสูติการพระราชโอรส ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ตลอดเวลายาวนานนับแต่ทรงพระเยาว์ กระทั่งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ทรงพบเห็นและทรงสั่งสมพระประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปของบ้านเมืองและผู้คน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในด้านต่างๆมากมาย

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นทรงราชย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาทรงปฏิบัติ ดังพระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’

สืบสาน : นำองค์ความรู้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสืบสานในการทรงงาน

รักษา: พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เกิดความยั่งยืน

ต่อยอด: สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์

พระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ ปรากฏให้เห็นดังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือ เช่น โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแขหว้า-หนองบังละเหว จังหวัดชัยภูมิและโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เดิมคือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยโสมง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ โดยก่อสร้างเป็นเขื่อนดินความสงู กว่า 32 เมตร ความยาวกว่า 3,967 เมตร

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏร อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ขึ้น เพื่อออกปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ เช่น การดำเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคูคลองระบายน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วัด และตลาดชุมชน ในเขตกรุงเทพ มหานคร เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวก ผ้าพันคอ และสมุดบันทึกความดี เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป

กล่าวได้ว่า โครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ที่ทรงจัดตั้งขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมทำความดีด้วยการมีจิตสาธารณะแล้ว ยังสร้างความสามัคคีและแสดงความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลิดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.