Home > Royalty > ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 5 ที่นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะถวายผ้าพระกฐินแล้วยังถวายสังวาลย์นพรัตน์ สังวาลย์ทองคำที่ประกอบด้วยรัตนชาติ 9 ชนิด เครื่องพุทธบูชาที่รัฐบาลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์  ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส ในโอกาสครบรอบ 150 ปีของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินต่อที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก วัดประจำของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

-ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรฯ – วัดมหาธาตุฯ 

พระกฐินหลวง เป็นกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ หรือผู้แทนพระองค์ไปถวาย ณ วัดสำคัญเป็นจำนวน 16 วัด ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชาธิวาส  วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก