Home > Royalty > ’สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี’กับพระเมตตาอันล้นพ้น

โดยเมื่อวานที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยัง วัดมหิสสราราม หมู่10 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่พสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ‘คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา’ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนคอยเฝ้าฯรับเสด็จ

‘จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา’ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะเฝ้ารับเสด็จ

ซึ่งการนี้พระองค์ได้ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้มีสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน จนทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนอีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ และความเสียหายต่อครอบครัวที่อยู่อาศัยบนพื้นที่การเกษตร,การปศุสัตว์,การประมง และรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ จำนวนมาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยทางจังหวัดก็มีการช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อประสานการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างทันท่วงทีกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาสังคม โดยจัดให้มีศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราว จัดครัวประกอบเลี้ยง แจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่ม อีกทั้งยังมีการจัดตั้งชุดแพทย์เคลื่อนที่,ชุดอาหารสัตว์,ชุด FIX IT CENTER เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซต์แก่ราษฎร และจัดทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่ที่น้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อผู้ว่าราชการทูลเกล้าฯถวายรายงานจบ ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี’ ทรงรีบเสด็จลงพื้นที่ปัญหาอุทกภัยด้วยตัวพระองค์เองอีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะพระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 1000 ถุง

ในการนี้ ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี’ ทรงมีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ใจความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกคน จึงมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์มาแจกถุงยังชีพ มีจำนวน 1,000 ชุด” จากนั้นพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 10 คน อีกทั้งยังได้พระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะทรงประกอบเมนู “ข้าวผัดสเปน”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะพระราชทานเมนู “ข้าวผัดสเปน” ให้แก่ประชาชน

เมื่อพระองค์พระราชทานถุงยังชีพเสร็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบอาหารเมนู “ข้าวผัดสเปน” พร้อมพระราชทานข้าวผัดให้กับราษฎรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จด้วย ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี‘ ที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้

………………………………………………………….

Cr.Photos : ส.ปชส.นครศรีธรรมราช

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.