Home > Royalty > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เนื่องในวันพืชมงคลประจำปี 2560   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  โดยมีคุณกอบกุล กาญจนาลัย ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวิดิทัศน์การดำเนินงาน และงบการเงินของโครงการฯ พร้อมเบิกอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ กรรมการสหกรณ์โคนมสมาชิกผู้รับนมสด สวนจิตรลดา ผู้แทนครูบัญชีดีเด่น เฝ้าฯ รับเสด็จ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส แก่คณะผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ความว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้มาพบปะวิสาสะกับท่านทั้งหลายผู้เป็นกำลังสำคัญในงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ ในโอกาสวันพืชมงคลอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมอย่างยิ่ง ที่เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์และทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติพัฒนางาน และสนับสนุนกิจการของโครงการส่วนพระองค์ฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 56 ปีที่แล้ว ทำให้กิจการงานต่างๆ ดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งขอขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีตลอดทุกปีมา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

“สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ข้าพเจ้าใคร่จะปรารภแก่ท่านว่า ทุกวันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมาก จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้รู้ให้เข้าใจ จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนางาน ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มหรือสหกรณ์ ให้เจริญก้าวหน้า การที่ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมความรู้ทางราชการ และมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้ ก็นับเป็นทางหนึ่งที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทั้งยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และดำเนินงานด้านการเกษตรอย่างครบวงจรอีกด้วย ขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนรู้และศึกษาสังเกตสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปถ่ายทอดแก่มวลสมาชิก รวมทั้งปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม หากทำได้ดังนี้ งานด้านเกษตรกรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ก็ย่อมจะดำเนินก้าวหน้า เป็นรากฐานอันมั่นคงให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญยั่งยืนสืบไป”

จากนั้น เสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธี ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จฯ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ 56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการส่วนองค์ฯ ยังคงสืบสานแนวพระราชปณิธาน อย่างมั่นคง และยึดหลักการดำเนินงานตามแนว “พระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หลังพระราชทานพระราชดำรัส เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินงานอยู่ภายใต้แผนแม่บทระยะละ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ “ความกก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ อด.สธ. มะเกี๋ยงน้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดาย นิทรรศการงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินยังอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอาคารธนาคารข้อมูล ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์” จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี, โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, โรงเรียนเชียงเพ็ญวิทยา จ.อุดรธานี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และทอดพระเนตรนิทรรศการ “งานศึกษาวิจัยและพัฒนาการย้อมเส้นไหมจากธรรมชาติให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง” และเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโครงการนาทดลอง สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่ห้องนิทรรศการกรมการข้าว ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.