Home > Royalty > สมเด็จพระเทพฯ ทรงรถไถนาทดลองเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

พระราชจริยวัตรประทับใจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในการนี้พระองค์ได้ทรงลองทรงรถไถนาคูโบต้า เพื่อเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตอย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้าฯ รับเสด็จ และประชาชนเป็นอย่างมาก

แปลงนาสาธิต โครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้ กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลงและวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า  ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงแรียนและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

…………….

Cr . นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.