Home > Royalty > Thailand > กระทรวงมหาดไทย จัดทำหนังสือ ‘36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’

นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยก้าวสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย และสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส

ตามแนวพระดำริ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ ฟื้นคืนชีวิตศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งพระราชทานลายผ้า ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ’ และ ‘ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา’ สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่า เสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ทอผ้าตามชนบท ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
 เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ส่งต่อพระวิสัยทัศน์สู่ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ มาบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยที่เป็นมรดกของชาติ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์ผ้าผืนงามที่เปรียบดังบทบันทึกทางประวัติศาสตร์

สะท้อนวิถีชีวิตอันงดงามด้วยภูมิปัญญา เพราะผ้าทุกผืนถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยและพืชพรรณภายในชุมชน ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้และยังประโยชน์ให้แก่ปวงชนชาวไทยเสมอมา 

พระราชทานลายผ้า ‘ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ’ แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย

และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทิดทูนในพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มุ่งมั่นสนับสนุนโครงการตามแนวพระดำริของพระองค์อย่างเต็มกำลังเสมอมา กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำหนังสือ ’36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’ ขั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์

หนังสือ ’36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา’

และยังเป็นการเผยแพร่พระภารกิจในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ ที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ นับตั้งแต่ครั้นยังทรงพระเยาว์

จนปัจจุบันทรงสานต่องานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

ทรงสานต่องานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ยังมีพระกรณียกิจในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าในทุกภูมิภาค ฉลองพระองค์ที่ทรงฉลองในพระราชพิธีต่างๆ ทั้งฉลองพระองค์ผ้าไทย และฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัย

ฉลองพระองค์ผ้าไทย
ฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัย
ทรงสิริโฉมในฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัย

อีกทั้งการจัดทำหนังสือตามแนวพระราชดำริ ทั้งหนังสือ Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022 (หนังสือทิศทางแนวโน้มแฟชั่นไทยในปฐมบทแห่งยุคผสมผสานใหม่ ผ่านกลุ่มแม่แบบบุคคลผู้บริโภคแฟชั่น)

พระกรณียกิจในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าในทุกภูมิภาค

หนังสือ Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 (หนังสือแนวโน้มเฉดสีมุมมองของธรรมชาติ การผสมผสานสีสันแห่งเนื้อแท้วัสดุ สำหรับผ้าไทยในฤดูเหมันตฤด) หนังสือ Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2023 (หนังสือแนวโน้วและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่ 3) หนังสือสีสร้างสรรค์ หนังสือดอนกอยโมเดล และหนังสือนาหว้าโมเดล

ตลอดจนพระกรณียกิจใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านต่างๆ เช่น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ, มูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย, ช้างในพระอุปถัมภ์, วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Royal Bangkok Symphony Orchestra ), มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์, สถาบันศิลปะการเย็บปักและแฟชั่น (SIRIVANNAVARI Atelier and Academy) ฯลฯ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
ทรงงานในมูลนิธิโครงการหลวง
ทรงสำรวจแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย
ทรงอุปถัมภ์ช้างไทย
องค์อุปถัมภ์ของ Royal Bangkok Symphony Orchestra

และบทสัมภาษณ์ของคณะผู้ทำงาน นำโดย คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชายด้านผ้าไทย ร่วมด้วยเหล่าไทยดีไซเนอร์ คุณศิริชัย ทหรานนท์ จากแบรนด์ Theater คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา จากแบรนด์ Asava คุณภูภวิศ กฤตพลนารา จากแบรนด์ Issue และคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข จากแบรนด์ Wisharawish รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างสมบูรณ์

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้ารับพระราชทานลายผ้า
‘ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา’

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ฉบับดิจิทัลผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.