Home > Royalty > น้ำพระทัยอันงดงามของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับเรือพระที่นั่งไปทรงเยี่ยมราษฎร และประทานถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอุทกภัยอีกทั้งยังทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และทรงมีพระราชปฎิสันถารอย่างเป็นกันเองกับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จอีกด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขณะทรงเรือพระที่นั่งเยี่ยมพสกนิกรชาวตรัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียน และประทานถุงยังชีพของ”มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก“ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดตรัง โดยมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นที่หมายแรก จากนั้นทรงเสด็จฯมาที่ หมู่ 4 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อลงเรือเยี่ยมบ้านราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านกว่า 2 เมตรอีกทั้งยังทรงประทานถุงยังชีพ และน้ำดื่มจากนั้นเสด็จดำเนินไปเทศบาลตำบลนาตาล่วงเพื่อประทานถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและทรงเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ได้ถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ และยังทรงประทานถุงยังชีพแก่ประชาชนจำนวน 2,000 ถุง ที่ประกอบไปด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่แก่สตรีมีครรภ์ และทรงประกอบอาหารเมนูข้าวราดหน้าไก่เพื่อประทานแกประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จอีกด้วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวราดหน้าไก่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาเพื่อนพึ่งภายามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพแก่ประชาชนเป็นจำนวน 2,000 ถุง

ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมีพระราชปฎิสันถารอย่างเป็นกันเองกับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯ

ถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ ห้องประชุมสวนบูรพาจารย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดจริงๆกับพระจริยวัตรอันงดงามของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุได้ทรงประทานให้แก่เหล่าพสกนิกรชาวไทย ณ จังหวัดสงขลา และบริเวณจัหวัดใกล้เคียงที่ได้รับปัญหาอุทกภัยซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือนเพื่อทรงช่วยเหลือพสกนิกรอย่างแท้จริง

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.