Home > Royalty > สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จฯเยือนไทย ทรงเน้นย้ำให้ช่วยเหลือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สมเด็จพระราชินีแห่งซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อทรงเป็นองค์ปาฐกพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว’  เมื่อวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุดรธานีฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เพื่อทรงแสดงปาฐกถาพิเศษประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว’ ในหัวข้อสิทธิเด็กโดยเน้นเรื่องการร่วมกันดูแลปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

Queen of Sweden in Thailand

“ข้าพเจ้าขอนำคำพูดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบในการประชุม Second World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children ที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อหลายปีก่อนมากล่าวถึง เด็กผู้หญิงคนนั้นบอกข้าพเจ้าว่า ‘ขอขอบคุณที่ทรงทำให้ทุกคนได้ยินเสียงของหนู’ และคำพูดของเธอก็ยังอยู่ในใจข้าพเจ้าตราบจนวันนี้ การทำให้ทุกคนได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงคนนี้ สำหรับข้าพเจ้าแล้วหมายถึงการยอมรับเธอและเด็กอีกเป็นล้านๆ คนที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศเหมือนเธอ หลายๆ ครั้งโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้านี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีการพูดออกมา ถูกเก็บเงียบและไม่มีใครเห็น ในฐานะผู้ใหญ่ เราต้องกล้าที่จะเห็นและกล้าที่จะพูด เพราะมันเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น”

สมเด็จพระราชินีซิลเวีย มีพระราชดำรัสก่อนจบปาฐกถาพิเศษในวันนั้นว่า “ท่านทั้งหลายได้รับโอกาสและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ในการทำงานโดยใช้ทั้งสมองและหัวใจเพื่อเด็กที่ทุกข์ทรมานจากการถูกล่วงละเมิด พวกท่านสามารถเป็นปากเสียงให้พวกเขาได้ ข้าพเจ้าขอจบเพียงเท่านี้ และขอสรุปไว้ดังนี้ 1. การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก คือ อาชญากรรมอันน่ากลัว 2. มันเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย และ 3. สิ่งสำคัญที่สุดคือ อาชญากรรมนั้นป้องกันได้ ดังนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้พวกเรามาร่วมมือกันทำงาน”

Queen of Sweden in Thailand

ก่อนหน้านั้น ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน ในฐานะองค์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ World Childhood ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดใต้ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ‘เพื่อนเพื่อน’ ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และช่วยเหลือครอบครัวให้สามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้

มูลนิธิ World Childhood ได้เริ่มทำโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวยากจนในประเทศไทยที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อ พ.ศ. 2548 และขยายมาสู่ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยได้ช่วยเหลือเด็ก 30 คน อายุระหว่าง 5 – 15 ปี ให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนวัดใต้ โดยเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า มีฐานะยากจน และมีปัญหายาเสพติด และได้ช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพแก่ครอบครัวยากจน 218 ครอบครัว จำนวน 315 คน

 

…………………………………………………………………………..

Photos: The Supreme Court of Thailand ,Childhood

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.