Home > Royalty > สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ ความว่า

“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถือเป็น ‘วันแม่แห่งชาติ’ ของประเทศไทย และได้มีการตั้งคำขวัญวันแม่ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้ลูกๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา ความว่า
“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น
รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”