Home > Royalty > สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแรก

นับเป็นพระราชกรณียกิจแรกที่ทำให้คนไทยปีติกับพระราชจริยวัตรอันงดงามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแรกหลังทรงได้รับการสถาปนา ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ได้มีพระราชดำรัสแรกด้วยพระสุรเสียงสดใสพร้อมรอยแย้มพระสรวลกว้าง   ความว่า “…ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทยประจำวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2562  ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ 

ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานจะสืบสานรักษาและต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

ขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้ คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน…”

ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรตามซุ้มต่างๆ ซึ่งขณะนั้นคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ พร้อมกับก้มกราบที่พระบาท หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงจับแขนของมาดามแป้งให้ลุกขึ้นมาอย่างทรงเป็นกันเอง

วันสตรีไทย ปี 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

CR: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.