Home > Royalty > ‘6 ทศวรรษ’ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

         เนิ่นนานหลายทศวรรษ ที่เราได้เรียนรู้วิถีชีวิต เทคนิค วิทยาการทางการเกษตรภายในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จนถึงทุกวันนี้การพัฒนายังคงดำเนินต่อ รายล้อมด้วยความรู้ที่ยั่งยืนและทันสมัย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เห็นพสกนิกรอยู่ดีมีสุข มีคุภาพชีวิตที่ดีด้วยพืชพรรณ และผลผลิตในไทยที่มีคุณภาพ  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันพืชมงคล ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้จัดนิทรรศการเรื่อง “56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”  เผยภาพประทับใจตั้งแต่มีพระราชดำริก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์ฯ ทรงเริ่มทดลอง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง  ก่อเกิดประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ในปัจจุบัน

นิทรรศการ 56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร้อยเรียงระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการส่วนองค์ฯ ยังคงสืบสานแนวพระราชปณิธาน อย่างมั่นคง และยึดหลักการดำเนินงานตามแนว “พระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่

ทศวรรษที่ 1 (2504 – 2523 )

โครงการป่าไม้สาธิตโครงการนาข้าวทดลอง โรงโคนมสวนจิตรลดา บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล และโรงนมผงสวนดุสิต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมการข้าวเริ่มจัดทำนาข้าวทดลองปลูกข้าวต่างๆ ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงพระเยาว์ ทรงขับรถควายเหล็กและหว่านข้าวไปพร้อมกับพระราชบิดา

 จากภาวะนมสดล้นตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาพระราชทานขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “โรงนมผง สวนดุสิต” ถือเป็นโรงนมผงแห่งแรกในประเทศไทย สร้างเครื่องจักรโดยวิศวะกรคนไทย

ระหว่างดำเนินการทดลองปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในโครงการส่วนพระองค์  ได้มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย โคนมพันธุ์เรดเดน จำนวน 6 ตัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างโรงโคนมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนม รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์โคนมที่เหมาะสม เป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ยังโรงโคนมสวนจิตรลดา ในปี พ.ศ. 2555 ทรงพระราชทานหญ้าให้แก่พันธุ์วัวเรดเดนด้วยทรงพระเกษมสำราญ

…………………………………………..

ทศวรรษที่ 2 (2504 -2523)

โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา ฉางไม้แบบสหกรรณ์ ศูนย์รวมนม โรงบดแกลบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างฉางข้าวไม้บรรจุ 400 เกวียน ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  314,000 บาท เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมฉางไม้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2514  จากนั้นอีก 2 ปี ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงิน 695,356.28 บาทเพื่อสร้างโซโลเหล็กแบบนิวซีแลนด์ บรรจุข้าวเปลือกครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม  พ.ศ. 2518

  สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม เสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงอัดแกลบภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอธิบายกระบวนการผลิตด้วยพระองค์เอง   

ในปี พ.ศ. 2523  โรงบดแกลบได้ถูกจัดสร้างขึ้นในสวนจิตรลดา  เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริในการอัดแกลบให้เป็นแท่ง  นำเก็บไว้ใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

………………………………………………

ทศวรรษที่ 3 (2524 – 2533)

    งานควบคุมคุณภาพ โรงนมอัดเม็ด สวนดุสิต โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง โรงปุ๋ยอินทรีย์ งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง โรงหล่อเทียนหลวง โรงเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา โรงน้ำดื่มสวนจิตรลดา งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเพาะเห็ด สวนจิตรลดา

ในปี พ.ศ. 2529  ดครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้สร้างโรงหล่อเทียนหลวงขึ้น โดยใช้ไม้เก่าที่ยังมีอยู่ในพระบรมหาราชวังและจัดซื้อบางส่วนเพิ่มเติม คิดเป็นเงิน 254,116.00 บาท เพื่อผลิจเทียนขี้ผึ้งที่มีคุณภาพ ใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ ของสำนักพระราชวัง

ในปี พ.ศ. 2527  ได้มีการพัฒนาการผลิตนมผงอัดเม็ดเป็นผลสำเร็จ โดยเป็นการต่อยอดจากการผลิตนมผงสวนดุสิต นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่ ปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติมาก ด้วยเพราะมีรสชาติความกลมกล่อมจากนมคุณภาพดี และไม่หวานมากจนเกินไป

…………………………………………….

ทศวรรษที่ 4 (2534 – 2543 )

โรงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง สวนจิตรลดา โรงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง โรงกระดาษ งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื่อเพลิง งานฝึกอบรม งานคลังผลิตภัณฑ์ หน่วยประกันคุณภาพ

โรงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งสวนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 โดยใช้การรับซื้อน้ำผึ้งบริสุทธิ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ มาบรรจุในหลดพลาสติกและแกลอน ง่ายต่อการนำไปบริโภคในชีวิตประจำวัน

หน่วยงานประกันคุณภาพถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 มีหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารปรุงแต่ง และสารเคมีที่จัดซื้อจากผู้จำหน่ายมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามที่มารตรฐานกำหนด

……………………………………………..

ทศวรรษที่ 5  (2544 – 2553)

โรงงานยูเอชที สวนจิตรลดา หน่วยคบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพไบโอดีเซล งานประชาสัมพันธ์และนำชมหน่วยประกันคุณภาพโรงงาน หน่วยสัตวบาล โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ปี พ.ศ. 2546 เกิดภาวะนมวัวล้นตลาดอีกครั้ง  โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา จึงกำเนิดขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยรับซื้อนมจากเกษตรกร และทำการผลิตนมกล่องยูเอชทีคุณภาพ ให้แก่เด็กๆ ในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ห่างไกล

 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ขยายการเลี้ยงโคนมไปยังโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และส่งเสริมการบริโภคนมให้กว้างขวางยิ้่งขึ้น

……………………………………..

ทศวรรษที่ 6 (2554 – ปัจจุบัน)

หลังจากขยายการเลี้ยงโคนม ไปยังโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริต่อมาได้มีการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงงานแปรรูปนม และ อาคารศูนย์ควบคุมและประกันคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2556 ได้ริเริ่มโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  สาธิตการเลี้ยงไก่ไขแบบกรงตับที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ

ในปี พ.ศ. 2558  มีการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ในการก่อสร้างอาคารและเครื่องจักร โรงงานแปรรูปนม โครงการช่งหัวมัน เพื่อสาธิตการผลิตพาสเจอร์ไรส์ และ สเตอรีไลส์ภายใต้ชื่อนม “โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ”

ส่วนภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ยังมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พืชพรรณ และสัตว์เลียงทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ให้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงทุ่มเทหาวิธีการให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดมา

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.