Home > Royalty > ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’

หลังเสร็จ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี การเสด็จฮันนีมูน อันเปี่ยมสุขราวสัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไปแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จฯ กลับพระนคร เพื่อเตรียมพระองค์สำหรับพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งอีกครั้ง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ขั้นตอนพระราชพิธีต่อเนื่องหลายวัน ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม โดยวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญแห่งรัชสมัย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธี บรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีของไทย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี

พระราชพิธีนี้หมายความถึง กษัตริย์พระองค์นั้นทรงเจริญพระชนมพรรษาพร้อมที่จะรับพระราชภาระในการปกครองแผ่นดินได้อย่างเต็มสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหากกษัตริย์พระองค์ใดยังไม่ทรงผ่านพระราชพิธีนี้อาจถือได้ว่ายังไม่เป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ พระนามก็ยังคงเรียกขานตามพระนามเดิม เป็นแต่เพิ่มคำว่า ‘ซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน’ ต่อท้ายพระนาม เครื่องยศบางอย่างก็ต้องลด เช่น พระเศวตฉัตรมีเพียง 7 ชั้น มิใช่ 9 ชั้น คำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า ‘พระบรมราชโองการ’ จนกว่าจะได้ทรงรับการบรมราชาภิเษก จึงจะถวายพระเกียรติยศโดยสมบูรณ์

ในตอนหนึ่งของพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ พระราชครูวามเทพมุนีร่ายเวทย์สรรเสริญศิวาลัยไกรลาส จบแล้วกราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เครื่องราชกกุธภัณฑ์’ เป็นภาษามคธ แล้วทูลเกล้าฯ ถวาย ‘พระสุพรรณบัฏ’ จารึกพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายว่า… “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสี ให้ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.