๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
View Gallery
Royalty

๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระรูป 'พระองค์ทีฯ' เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ยี่สิบเก้า เมษายน เวียนบรรจบ องค์ทีครบ สิบสอง พระชันษา

ปวงประชา ถวายพร ด้วยศรัทธา ทั้งพารา แซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ จำเริญ พระสุขภาพ แลกายภาพ สติปัญญา ทุกสถาน

ทรงก้าวหน้า สมลักษณะ ปรีชาญาณ ยิ่งสราญ เกษมสุข ชั่วกาลนาน

....................................

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อมคณะผู้จัดทำนิตยสาร HELLO!

.............................................

Cr.สำนักราชเลขานุการฯ กองงานส่วนพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน , prd.go.th

TAGS: