สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชสมัย
Royalty

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชสมัย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 6 เมษายน เวลา 15.00 น. โดยมีองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

การนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธย บนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านพระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชกาลปัจจุบัน...............................................................................................................
PHOTOS : สำนักพระราชวัง

TAGS: