รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา
รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา
Royalty

รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องราชฯ แก่คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแถลงการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา เจนเซน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒  แก่คุณพลอยไพลิน เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องราชฯ

รัชกาลที่ 10 พระราชทานเครื่องราชฯ

สำหรับคำนำหน้าของสตรีที่สมรสแล้ว ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จะใช้คำนำหน้าว่า “ท่านผู้หญิง” ส่วนสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จะมีคำนำหน้าว่า “คุณ”

Photo: ภาพจากสภากาชาดไทย