ในช่วงฤดูฝนของของพุทธศักราช 2495 เย็นวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง ปวงชนชาวไทยต่างปลื้มปีติยินดีเมื่อได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระประสูติการพระราชโอรส ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ตลอดเวลายาวนานนับแต่ทรงพระเยาว์ กระทั่งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ทรงพบเห็นและทรงสั่งสมพระประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปของบ้านเมืองและผู้คน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในด้านต่างๆมากมาย

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นทรงราชย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาทรงปฏิบัติ ดังพระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’

สืบสาน : นำองค์ความรู้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสืบสานในการทรงงาน

รักษา: พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เกิดความยั่งยืน

ต่อยอด: สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์

พระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ ปรากฏให้เห็นดังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือ เช่น โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแขหว้า-หนองบังละเหว จังหวัดชัยภูมิและโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เดิมคือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยโสมง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ โดยก่อสร้างเป็นเขื่อนดินความสงู กว่า 32 เมตร ความยาวกว่า 3,967 เมตร

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฏร อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ขึ้น เพื่อออกปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ เช่น การดำเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคูคลองระบายน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วัด และตลาดชุมชน ในเขตกรุงเทพ มหานคร เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ทั้งนี้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวก ผ้าพันคอ และสมุดบันทึกความดี เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป

กล่าวได้ว่า โครงการจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ ที่ทรงจัดตั้งขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมทำความดีด้วยการมีจิตสาธารณะแล้ว ยังสร้างความสามัคคีและแสดงความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลิดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน