เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Royalty

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในการนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานถวายปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงประยุกต์งานศิลปศาสตร์ด้วยการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ 

โดยหลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกัน