ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงประกาศสถานปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็น ‘พระบรมราชินี’
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงประกาศสถานปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็น ‘พระบรมราชินี’
Royalty

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงประกาศสถานปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็น ‘พระบรมราชินี’

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ”

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นพิธีพระบรมราชิภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงสรงน้ำมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน จากนั้นฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จฯ ไปประทับภายใต้พระบวรเศวตฉัตร พร้อมทรงรับน้ำอภิเษกแปดทิศ

จากนั้นทรงรับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรจากประธานพระครูพราหมณ์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตรฉัตร แปลพระพักตร์สู่ทิศบูรพา ประธานพระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส เสร็จแล้วกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์

โดยหลังจากเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมบูรณ์ทุกประการ

พระบรมราชินี พระบรมราชินี พระบรมราชินี พระบรมราชินี

 

Cr. Pictures from Phralan.in.th