Six for Love นาฬิกา 6 เรือนพิเศษ ของขวัญที่จะหลอมหัวใจสาวๆ ให้ละลาย

“นาฬิกา” เครื่องบอกเวลาที่จะอยู่แนบชิดกับข้อมือของเธอเสมอ ทุกครั้งที่มองนาฬิกา เธอก็จะมองเห็นคุณอยู่ในทุกจังหวะการเดินของเข็ม