พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระพุทธรูปประจำวัดสำคัญ

เผยที่มาความสำคัญของ 3 พระอารามหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระพุทธรูปประจำวัด ในการเสด็จเลียบพระนคร