เจ้าหญิงยูจินีและแจ็ก บรูคสแบงก์ เป็นอาสาสมัครที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วงล็อกดาวน์

คู่รักราชวงศ์เปลียนฉลองพระองค์ชุดสวยไปทรงเป็นฉลองพระองค์สะท้อนแสง เป็นอาสาสมัครช่วยแพ็กอาหารเพื่อแจกประชาชน