Home > Uncategorized > ‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน’ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ

‘สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี’ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 พระราชทานพระวโรกาสให้ ‘นายอนุทิน ชาญวีรกูล’ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง ‘นพ.ณรงค์ สายวงศ์’ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 50,000 เม็ด เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ในการนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทการทำงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเขื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ  และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ติดเชื้อฯ ให้หายเป็นปกติโดยเร็ว

ด้วยทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่มีความทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเครื่องช่วยหายใจทั้ง 4 เครื่องนี้ มีตัวเครื่องติดตั้งบนรถเข็นเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม ยังคงมีสมรรถนะในการใช้งานให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปได้เป็นเวลานาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ต่อไป

โอกาสนี้ นพ.ทวีสิน วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เฝ้ากราบทูลถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย สำหรับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419  ราย ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัว 29,473 ราย  จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม  81,274 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 21,087 ราย และโรงพยาบาลสนาม 8,386 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก ปอดอักเสบ 1,138 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 380 รายเสียชีวิต 19 ราย ปอดอักเสบ 1,138 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,247 ราย  ส่วนการกระจายวัคซีนรัฐบาลมีเป้าหมายกระจายให้แก่ประชาชนให้ครบ 50 ล้านคน ในปีนี้

วันเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ‘รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล’ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เชิญข้าวสารพระราชทานจาก ‘โครงการซแรย์ อทิตยา’ จ.สุรินทร์ โครงการในพระดำริ ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ’ รวม 2,000 กิโลกรัม มอบให้ ‘นางวัลยา วัฒนรัตน์’ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

สำหรับข้าวสารพระราชทาน เป็นข้าวหอมมะลิจากโครงการซแรย์ อทิตยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพิเศษในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริ ภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” ณ จังหวัดสุรินทร์

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.